ابا شروع عملیات پیاده روسازی مالکین واحدهای تجاری در بلوار آیت‎اله روحانی (ره) و بلوار معلم می‎ توانند با مشارکت و پرداخت 30 درصد هزینه نسبت به ساماندهی جلوی واحدهای تجاری خود اقدام نمایند.
اتهیه و نصب سه دهنه پل آهنی در ورودی کوچه های بلوار معلم و خیابان حافظ
ااجرای عملیات پیاده رو سازی از هادی 15 در بلوار آیت اله روحانی (ره) هادی شهر
انصب آلاچیق در خیابان هادی 2
ااحداث منهول برای اگوی خیابان ساحل میربازار بعد از رفع گرفتگی
اجدول گذاری خیابان هادی 6
اواکاری درختچه های سرقت شده در بلوار امام رضا(ع)،آیت اله روحانی،معلم
...ادامه