اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه 41-456 مورخ 97/05/14 شورای اسلامی در نظر دارد دو دستگاه ماشین آلات به مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه 41-456 مورخ 97/05/14 شورای اسلامی در نظر دارد دو دستگاه ماشین آلات به مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
اشهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 1 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-221 مورخ 97/03/13 شورای اسلامی هادی شهر در نظر دارد پروژه اجرای اگوی بلوار امام رضا (ع)را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذا...
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-152 مورخ 97/02/23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG را از طریق مزایده کتبی به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-221 مورخ 97/03/13 شورای اسلامی هادی شهر در نظر دارد پروژه اجرای اگوی بلوار امام رضا (ع)را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذا...
اشهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 3 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. لینک دریافت اسناد :
...ادامه