اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1059 مورخ 98/10/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری به مشخصات و شرایط ذیل از طریق تجدید مزایده کتبی به فروش برساند :
ااین تعرفه در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده طی پیشنهاد شماره 4/2- 9103 مورخ 1398/10/14 شهرداری هادی شهر به شورای اسلامی شهر تقدیم و به استن...
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1059 مورخ 98/10/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-888 مورخ 98/08/27 شورای اسلامی هادی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی تابلوهای بلوار معلم و آ...
ا🔸روز هادی شهر گرامی باد🔸 سلام و درود به روح امام راحل ، شهداء ، روح حضرت آیت اله روحانی مشعل فروزان خطه شمال و توفیق روز افزون برای مقام معظم رهبری و گرامی داشت ایام ماه صفر. اول آبان...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق تجدید مزایده کت...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به ...
...ادامه