اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-350 مورخ 95/03/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد 5 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-350 مورخ 95/03/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد 5 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
...ادامه