ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-972 مورخ 99/09/24 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی تابلوهای بلوار معلم و آیت ال...
اشهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده کتبی ...
اشهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد دو قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده کتبی ...
اشهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد دو قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق تجدید مزایده...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه 41-624 مورخ 99/06/24 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از 5 دستگاه بیلبورد را از طریق مزایده کتبی به کانو...
اشهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد دو قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق تجدید مزایده...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-612 مورخ 99/06/20 شورای اسلامی در نظر دارد پروژه پیاده روسازی و مسیر دوچرخه اتوبان امام رضا(ع) را با توجه به شرایط زیر از طریق تجدید مناقصه عمومی واگ...
...ادامه