اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1064 97/11/08 شورای اسلامی در نظر دارد بهره برداری از زمین شالیزاری شهرداری را بصورت اجاره برای دو مرحله کشت در سال 98 با مشخصات و شرایط ذیل از طریق...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-1002 مورخ 97/10/24 شورای اسلامی شهر در نظر دارد امور خدمات شهری را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانک...
ااین تعرفه در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده طی پیشنهاد شماره 4/2- 8996 مورخ 1397/10/26 شهرداری هادی شهر به شورای اسلامی شهر تقدیم و به استن...
ابا توجه به مواردی که بصورت هدفمند در فضای مجازی درخصوص خاموشی جایگاه CNG شهید طاهریان شهرداری هادی شهر مطرح شده نکاتی را برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‎رساند :
اادامه پاکسازی هادی 2 - حاشیه رودخانه
ادیداری کوتاه با تنها کارمند معلول شهرداری در روز جهانی معلولان
...ادامه