ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-624 مورخ 99/06/24 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق مزا...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-612 مورخ 99/06/20 شورای اسلامی در نظر دارد پروژه پیاده روسازی و مسیر دوچرخه اتوبان امام رضا(ع) را باتوجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی واگذار نما...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-1245 مورخ 98/11/23 شورای اسلامی در نظر دارد نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار...
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1059 مورخ 98/10/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری به مشخصات و شرایط ذیل از طریق تجدید مزایده کتبی به فروش برساند :
ااین تعرفه در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده طی پیشنهاد شماره 4/2- 9103 مورخ 1398/10/14 شهرداری هادی شهر به شورای اسلامی شهر تقدیم و به استن...
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1059 مورخ 98/10/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :
...ادامه