?

بازدید از جایگاه CNG هادی شهر

?

اجرای کانیوو در میربازار، دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان (زنده یاد پورداداش)

?

جلسه طرح تفکیک زبال از مبدأ

?

آگهی و اسناد مزایده عمومی

?

آسفالت ورودی و خیابان مسکن مهر

ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : این بازدید در محل جایگاه CNG هادی شهر با حضور شهردار، مهندسین مشاور فجر توسعه، شرکت نفت ناحیه بابلسر و پیمانکاران انجام گردید. کارگاه پس از انجام عملیات لاشه...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : این نشست در روز یکشنبه مورخ 93/06/23 با حضور شهردار، اعضای شورای شهر، پرسنل شهرداری و دو مهمان جهت ارائه طرحهایی برای تفکیک زباله از مبدأ تشکیل شد.
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : اجرای آسفالت خیابان مسکن مهر از انتظارات دیرینه ساکنین این مجتمع و شهروندان این منطقه بود که توسط شهرداری هادی شهر آسفالت گردید و بسیاری از مشکلات رفت و آمد ...
...ادامه