ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-536 مورخ 1400/05/31 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی 19 عدد تابلوی تبلیغاتی بلو...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-136 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق ت...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-60 مورخ 1400/01/31 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی باتوجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانک...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-136 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق م...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-972 مورخ 99/09/24 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی تابلوهای بلوار معلم و آیت ال...
اشهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده کتبی ...
اشهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد دو قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده کتبی ...
...ادامه