اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-305 مورخ 95/03/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد 5 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
اشهرداری هادی‎شهر به استناد مصوبه شماره 41-10557 مورخ 95/04/31 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد چهار دستگاه خودرو به مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
اشهرداری هادی‎شهر برابرمجوزشماره 41-601 مورخ 95/04/31 شوراي اسلامي شهردر نظردارد اجراي پروژه زير سازي و آسفالت خیابان هادی6 ،کیخامحله و سنگ پل را از طریق مناقصه عمومي برابر شرايط ذيل به پيمان...
...ادامه