?

سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

شهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 3 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. لینک دریافت اسناد :
شهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3076 مورخ 96/09/26 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به...
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3076 مورخ 96/09/26 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمان...
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-672 مورخ 95/05/17 شورای اسلامی شهر و صورتجلسه 86/25/8663 مورخ 95/11/21 شورای ترافیک شهرستان در نظر دارد استفاده از فضای تبلیغاتی شامل چهار تابلو به ا...
شهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3076 مورخ 96/09/26 شورای اسلامی شهر در نظر دارد امور خدمات شهری را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانک...
...ادامه