?
محمدجواد اسماعیل‎تبار
مدیریت بازرگانی

تاریخ انتصاب : 1394/07/04

تاریخ تولد : 1355/01/20

محل تولد : بابلسر

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی

 

سوابق مسئولیتی اجرایی :

- مسئول مالی شهرداری هادی شهر از تاریخ 83/02/01 الی 94/02/31

- سرپرست حراست شهرداری هادی شهر از تاریخ 84/02/04 الی 92/08/01

- ذیحساب شهرداری هادی شهر از تاریخ 84/02/08 الی 94/03/30

- ذیحساب شهرداری گتاب از تاریخ 85/11/12

- سرپرست شهرداری هادی شهر از تاریخ 92/06/19 الی 92/11/14

- سرپرست شهرداری هادی شهر از تاریخ 94/02/30 الی 94/07/03

- معاون شهرداری هادی شهر از تاریخ 93/02/15 الی 94/02/31

- شهردار شهرداری هادی شهر از تاریخ 94/07/04 تا کنون