?

سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

شهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 1 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-221 مورخ 97/03/13 شورای اسلامی هادی شهر در نظر دارد پروژه اجرای اگوی بلوار امام رضا (ع)را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذا...
شهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-152 مورخ 97/02/23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG را از طریق مزایده کتبی به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-221 مورخ 97/03/13 شورای اسلامی هادی شهر در نظر دارد پروژه اجرای اگوی بلوار امام رضا (ع)را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذا...
شهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 3 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. لینک دریافت اسناد :
شهرداری هادی شهر با استناد مصوبه شماره 41-3360 مورخ 96/11/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3076 مورخ 96/09/26 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به...
...ادامه