ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق تجدید مزایده کت...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به ...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1064 97/11/08 شورای اسلامی در نظر دارد بهره برداری از زمین شالیزاری شهرداری را بصورت اجاره برای دو مرحله کشت در سال 98 با مشخصات و شرایط ذیل از طریق...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-1002 مورخ 97/10/24 شورای اسلامی شهر در نظر دارد امور خدمات شهری را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانک...
ااین تعرفه در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده طی پیشنهاد شماره 4/2- 8996 مورخ 1397/10/26 شهرداری هادی شهر به شورای اسلامی شهر تقدیم و به استن...
...ادامه