اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1059 مورخ 98/10/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-888 مورخ 98/08/27 شورای اسلامی هادی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی تابلوهای بلوار معلم و آ...
ا🔸روز هادی شهر گرامی باد🔸 سلام و درود به روح امام راحل ، شهداء ، روح حضرت آیت اله روحانی مشعل فروزان خطه شمال و توفیق روز افزون برای مقام معظم رهبری و گرامی داشت ایام ماه صفر. اول آبان...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق تجدید مزایده کت...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به ...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
...ادامه