شهید اسماعیل باباگلی


 


 
شهید اسماعیل باباگلی

 

 

وصیت نامه شهید اسماعیل باباگلی

من طلبنی وجدنی،ومن وجدنی عرفنی،ومن عرفنی اجنبی، ومن اجبنی عشقنی،ومن عشقنی عشقته ومن قتلته،ومن قتلته دینه،ومن علی دینه فنا دینه،       حدیث قدسی

آن کس که مرا طلب کند می یابد،آن کس مرا یافت میشناسد،آن کس که مرا شناخت دوستم می دارد وآن کس که دوستم داشت بمن عشق می ورزد وآن کس بمن عشق ورزید من نیز به اوعشق می ورزم،آن کس که به او عشق ورزیدم می کشم اوراو آن کس که من بکشم خونبهایش بر من واجب است پس من خودم خون بهایش هستم.

حمد وستایش خدای مهربانی است که انسان را آفرید وانبیاءواولیاء را واسته هدایت بندگان خود گردانید ودرود وسلام برخاتم انبیاءو وصی اوعلی مرتضی وخاندان او که پیشوایان هدایت وسالار  سرور بشریتند وبه اسلام ودرود به پیشگاه مقدس ولی عصرامام زمان ارواح العالمین له الفدا ودرود وسلام بر منجی انسانیت امام امت خمینی بت شکن وسلام برتمامی شهیدان بخون خفته کربلای

حسین(ع)وکربلای ایران وسلام برشما برادران وخواهران مسلمان

ای بنیان گزارجمهوری اسلامی که رهبریت آنرا عهده داری ومثل ناخدای کشتی انقلاب را هدایت می کنی وهیچگونه پاکی نیست به  دشمن نداری وهمچنان به پیش میروی و ما نیز در این کشتی نجات نشسته ایم وگوش به فرمان ناخدائیم تاسدهای عظیمی که موانع حرکت کشتی گردد به یاری خدا وهوشیاری ناخدا باگرانقدرترین گوهر خود که جان می باشد در هم بشکنیم،حال که جان در بدن دارم تفنگ رابر دوش می گیرم وکفنم رامی پوشم وبه سوی دشمن روانه میشوم تا به جهانخواران شرق وغرب وکشورهای زیر دست بفهمانم که اگر دارو ندارم را به تاراج ببرند واعضای خانواده ام راتک تک درجلوی چشمانم قربانی کنند وبدنم را سوراخ سوراخ نمایند به دارم آویزند تاخوراک لاشخوران گردم، وپیکرم رابسوزانند و خاکسترم به دریا بریزند ازدل امواج خروشان دریافریاد خواهم زد زنده باد خمینی روح الله وننگ ونفرین ابدی برشما تجاوزگران وکوردلان.

آری دوستان نباید منتظر نشست تامرگ به سراغ مابیایدبلکه خودمان باید عاشقانه

از مرگ استقبال کنیم حالا که همه مان یک بار می میریم چه بهتر که آن یکبار هم مرگ شرافتمندانه باشد،نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین(ع)در میدان نبرد شهید شد مبادا در غفلت بمیرید که علی ایبن ابیطالب(ع)در محراب عبادت شهید شد،مبادا در بی تفاوتی بمیرید که بهشتی ویارانش ورجائی و باهنر در میان شعله های آتش خاکستر گشته اند مبادا درخانه خوشگذرانی کنید در حالی که هر روزمان عاشورا وهر زمینمان کربلاست،پس بپاخیزید وبر هوا وهوس نفسانی خود غالب گردید وبه میدان رزم بشتابید که بقول پیر جماران چه کشته شویم وچه بکشیم پیروزیم.

سخنی با پدر عزیزم:پدرم درسر قبرم ننویسید پسر ناکام،من به کام خود رسیدم ودر شهادتم گریه نکن که دشمن خوش حال میگردد بلکه برای امام حسین(ع)ویارانش گریه کن که در سرزمین کربلا به شهادت رسید وخانواده_ اشرا به اسارت بردند،پدر عزیزم قلم دست من بانام توبه به لرزه افتاده که دیگر قدرت نوشتن نداشت چون مرا این گونه تربیت کردی وبه من درس شهادت وشهامت آموختی وهیچگاه نتوانستم وظیفه فرزندی را درحق شما ادا کرده باشم

واین را میدانم که آنقدر مهربانی که تمام خطاهایم راعفو میکنی چون فرزندت خطا کار بوده است.

سخنی با مادرم:مادرعزیزم ،امید وارم توانسته باشم حقی راکه برگردنم داشتی وزحمات زیادی را ازکودکی برایم تحمل کردی تابوسیله شهادتم که اگرخدا قبول کندتوانسته باشیم مایهء سربلندی ات را در روز رستاخیز فراهم آورم وتو نیز دربغل مادر سرور شهیدان فاطمه زهرا(ع)وجد بزرگ وارت درائی مادرم مبادا از شهادت من دلگیر وناراحت شوی،اگر راحتی مرا می خواهی خنده بر لب بیاور وبهیاد خداباش وچون کوه استوار بمان و برایم نمازبخوان تاشاید بر جهت ثواب نمازهایت خداوند از سر گناهانم بگذرد واز تو میخواهم باهمان صلابت همیشگی وایمان محکم وقضای الهی صبر کنی وبر تمام جهان ونصل آینده درس استقامت ومبارزه وشهامت بیاموزی.

سخنی بابرادرانم:برادران عزیزم،نماز بپادارید وبه مسجد بروید ومسجد را ترک نکنید مبادا لحظه ای اسلحه ام را بر زمین بگزارید تاچشم دشمن نا پاک به آن بیفتد،واسلحه ام رابر دوش بگیرید وبه جبهه بروید وقلب دشمن نا پاک را

هدف قرار دهید.

سخنی باخواهرانم:خواهرانم،صبر ومقاومت راپیشه خود سازید ودر نبود من جامه سیاه برتن نکنید وچون حضرت زینب (ع) وادامه دهنده راه برادر حقیرتان باشید وهمواره با بینش دقیق انقلاب واجتماع وحرکتهای مختلف را تحلیل کنید وجلوی کوچکترین کجروی ها محکم بایستید و ازخط امام ذره ای منحرف نشوید ودلم میخواهد ناراهتی درد دلتان نباشد وباروی گشاده ولی آرام وفرداهای خوب انقلاب نظر کنید.

سخنی چند باکسانی که هنوز درخواب غفلت به سر میبرند وصدای مظلومیت اسلام راشنیدند ولی هنوزاز خواب بیدار نشدند،من به آنها می گویم که هرچه زود تر از خواب بیدار شوید واینقدر به فکر دنیای مادی نباشید که دنیای دیگری هم هست دنیائیکه پایان دارد وهمه ی لذت های آن پایان می پذیرد،آری آن دنیا ازانسان سؤال می کنند تو که دیدی اسلام غریب است وهر روز شهیدی در شهر به آرامگاه شهدا می برند پس چرا به جبهه نرفتی،پس چرا به ندای«هَل مِن ناصِر یَنصُرونی»حسین زمان وندای«هَل مِن ناصِریَنصُرونی»خانواده شهدا و رزمندگان

اسلام لبیک نگفتی،تو که میدانستی جبهه احتیاج به نیرو دارد پس چرا نرفتی،تو به جبهه نرفتی وحا ضر نشدی که مردم شهر های مرزی جنوب وغرب کشور زیر موشکهای صدامی شهید بشوند ورزمندگان در جبهه با سختی باشند وتو در شهر به خوش گزرانی می پردازی وهی نق می زنی فلان چیز کم است،فلان چیز گران است، وآن وقت است که دیگر راه بازگشت نیست ومأمورین می ایند وتوراداخل جهنم می اندازند وبترسید از روز قیامت وبه راه راست هدایت شوید.

سخنی با امت شهید پرور و حزب الله کله بست:من کوچکتر از آنم که حرفی به امت حزب الله بزنم ولی برای تذکر می گویم من از شما می خواهم که حرفهای پیرجماران خمینی بت شکن را موبه مو وبا جان ودل گوش کنید وانجام دهید وامام را یک لحظه تنها نگذارید، ودیگر اینکه کسانی می خواهند بین شما اختلاف بیندازند«مخصوصا" به برادران حذب اللهی می گویم» نابودشان کنید زیرا دشمن راه اختلاف بین مسلمین به هدف شوم خود میرسد وشما سعی کنید نقشه اختلاف را به دشمن برگردانید تا آنها را خار وذلیل کنید وپرچم اسلام را درتمامی جهان به اهتزاز درآورید.

ای مسلمین وامتی که پیرو خط آل محمد ید،ای کسانی که پیام بنده را به هر وسیله ای می شنوید.یک تذکر که نیاز اسلام می باشد بگوئیم آری اهمّیت زیادی دارد وآن این است که نماز جمعه وجماعت را ترک نکنید که امروز ماهرچه داریم از همین اجتماعات عظیم است اجتماعات روحانی ومعنوی وسیاسی وتبلیغی ونماز جماعت محل که با امامت نماینده حضرت امام حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج آقا روحانی برگزار می شود شرکت کنید وبه سخنان پیامبر گونه اش اهمّیت داده وعمل نمائید.آری همین روحانیون بوده اند کهمارا به چنین راهی که آخرش رسیدن بهخدای یکتا می باشد هدایت نمودند.

وخاسته دیگر من از خانواده شهدا این است بااز دست دادن فرزندانتان ناراحت نباشید که آنها دست به تجارتی زدند که هیچ بازرگانی نمی تواند چنین تجارت پر سودی را انجام دهد آن تجارت معنوی که به بهشت میروند وجای هرکس نیست وبهشت رفتن سخت است وشما خوش حال باشید که فرزندانتان به چنین توفیقی دست یافتند.                                          واسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

برادر حقیرتان:اسماعیل بابا گلی