مراحل صدورمجوز ساختمانی وعدم خلاف

« مراحل صدور پروانه ساختمانی »

1 ـ ارائه مدارک توسط متقاضی به شهرداری شامل :

درخواست کتبی برابر فرم مربوطه منظم به تصاویر شناسنامه ـ کارت ملی و سند مالکیت یا قولنامه.

2 ـ ارجاع درخواست توسط شهردار به واحد شهرسازی.

3 ـ بررسی درخواست و مدارک ارائه شده توسط واحد شهرسازی و اقدام بشرح ذیل :

ـ بازدید از ملک بهمراه متقاضی

ـ تطبیق درخواست با طرح (هادی ـ جامع) جهت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی.

4 ـ ابلاغ ضوابط تهیه نقشه به متقاضی توسط واحد شهرسازی و معرفی به دفتر نمایندگی نظام مهندسی.

5 ـ تهیه و ارائه نقشه مورد تأیید دفتر نمایندگی نظام مهندسی به واحد شهرسازی.

6 ـ بررسی نقشه‎ها و انجام استعلام از تأمین اجتماعی جهت بیمه نمودن کارگران ساختمانی و سایر مراجع ذیربط.

7 ـ دریافت و ارائه پاسخ استعلامات.

8 ـ پرداخت عوارض محاسبه شده توسط واحد درآمد با مراجعه به بانک یا پرداخت با دستگاه کارت خوان توسط متقاضی.

9 ـ صدور مجوز ساختمانی و ابلاغ به متقاضی.

 

 

« مراحل صدور گواهی عدم خلاف »

1 ـ ارائه مدارک به شهرداری توسط متقاضی شامل :

ـ درخواست برابر فرم.

ـ گزارش عملیات ساختمانی مهندس ناظر.

2 ـ ارجاع درخواست توسط شهردار به واحد شهرسازی.

3 ـ بازدید و بررسی درخواست و تطبیق بنای احداثی با مفاد پروانه صادره توسط شهرسازی.

4 ـ اقدام بشرح زیر :

الف) بنای احداثی مطابق با مفاد پروانه باشد :

ـ تسویه حساب کامل بدهی پرونده توسط متقاضی.

ـ صدور گواهی عدم خلاف با پایان کار.

ب) بنای احداثی مغایر با مفاد پروانه باشد :

ـ طرح پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری.

ـ پرداخت جرائم و عوارضات متعلقه و تسویه حساب کامل بدهی پرونده توسط متقاضی.

ـ صدور گواهی عدم خلاف با پایان کار.

5 ـ ارائه فرم نصب صندوق از اداره پست و نصب آن بر روی درب منزل الزامی است.