نقشه طرح هادی (هادی شهر)

 

لینک دریافت فایل PDF نقشه :