نظر شما در خصوص عملکرد زیباسازی و فضای سبز چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد واحد اداری و روند گردش کار مراجعین به شهرداری چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد واحد روابط عمومی چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد واحد عمران چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد خدمات شهری (جمع زباله، نخاله، رفت و روب، و...) چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد شهرداری چگونه است؟