logo

مبعث با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) گرامی باد

مزایدات
۲۹
آبان۱۴۰۱

اسناد مزایده فروش یک دستگاه پژوپارس خاکستری متالیک

آگهی مزایده عمومی به شماره 1001094460000001 و شماره مرجع 2/3-7851 مورخ 1401/08/22 شهرداری هادی شهر در نظر دارد کالاهای خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 1001094460000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مشخصات کالای مورد مزایده : ردیف مدل مشخصات خودرو قیمت پایه کارشناسی سپرده شرکت در تجدیدمزایده 1 1394 پژوپارس خاکستری متالیک TU5 به شماره شاسی 826828 1/950/000/000 97/500/00 اطلاعات زمانی زمان انتشار : از تاریخ 1401/08/23 ساعت 14:00 لغایت تا تاریخ 1401/09/10 ساعت 16:00 مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ 1401/08/30 ساعت 14:00 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : از تاریخ 1401/08/23 ساعت 14:00 لغایت تا تاریخ 1401/09/10 ساعت 16:00 زمان بازگشایی : تاریخ 1401/09/12 ساعت 13:00 اعلام به برنده : تاریخ 1401/09/13 ساعت 13:00 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد . 2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالا های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید . 3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
۳۱
مرداد۱۴۰۰

اسناد مزاید بهره برداری از 19 عدد تابلوی تبلیغاتی بلوار امام رضا(ع)

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-536 مورخ 1400/05/31 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی 19 عدد تابلوی تبلیغاتی بلوار امام رضا(ع) را از طریق مزایده عمومی بصورت کتبی به افراد واجدالشرایط با شرایط ذیل واگذار نماید.
۱۳
اردیبهشت۱۴۰۰

اسناد مزایده بهره برداری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-136 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی با شرایط ذیل واگذار نماید.

سامانه 137

بزودی سامانه ثبت و پیگیری درخواست های مردمی در این بخش راه اندازی میگردد.