logo

مزایدات

تمامی مزایدات شهرداری هادی شهر.

۲۹
آبان۱۴۰۱

اسناد مزایده فروش یک دستگاه پژوپارس خاکستری متالیک

دانلود

آگهی مزایده عمومی به شماره 1001094460000001 و شماره مرجع 2/3-7851 مورخ 1401/08/22 شهرداری هادی شهر در نظر دارد کالاهای خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 1001094460000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. مشخصات کالای مورد مزایده : ردیف مدل مشخصات خودرو قیمت پایه کارشناسی سپرده شرکت در تجدیدمزایده 1 1394 پژوپارس خاکستری متالیک TU5 به شماره شاسی 826828 1/950/000/000 97/500/00 اطلاعات زمانی زمان انتشار : از تاریخ 1401/08/23 ساعت 14:00 لغایت تا تاریخ 1401/09/10 ساعت 16:00 مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ 1401/08/30 ساعت 14:00 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : از تاریخ 1401/08/23 ساعت 14:00 لغایت تا تاریخ 1401/09/10 ساعت 16:00 زمان بازگشایی : تاریخ 1401/09/12 ساعت 13:00 اعلام به برنده : تاریخ 1401/09/13 ساعت 13:00 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد . 2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالا های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید . 3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

۳۱
مرداد۱۴۰۰

اسناد مزاید بهره برداری از 19 عدد تابلوی تبلیغاتی بلوار امام رضا(ع)

دانلود

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-536 مورخ 1400/05/31 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی 19 عدد تابلوی تبلیغاتی بلوار امام رضا(ع) را از طریق مزایده عمومی بصورت کتبی به افراد واجدالشرایط با شرایط ذیل واگذار نماید.

۱۳
اردیبهشت۱۴۰۰

اسناد مزایده بهره برداری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده

دانلود

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-136 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی با شرایط ذیل واگذار نماید.

۱۳
اردیبهشت۱۴۰۰

اسناد تجدید مزایده بهره برداری فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده

دانلود

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-136 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق تجدید مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی با شرایط ذیل واگذار نماید.

۲۴
شهریور۱۳۹۹

اسناد مزایده بهره برداری اجاره فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده

دانلود

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-624 مورخ 99/06/24 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی با شرایط ذیل واگذار نماید.

۲۴
شهریور۱۳۹۹

اسناد مزایده 5 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی

دانلود

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه 41-624 مورخ 99/06/24 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از 5 دستگاه بیلبورد را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی با شرایط ذیل واگذار نماید.

۱۶
مرداد۱۳۹۹

اسناد مزایده فروش یک قطعه زمین

دانلود

شهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

۱۶
مرداد۱۳۹۹

اسناد مزایده فروش دو قطعه زمین

دانلود

شهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد دو قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

۱۶
مرداد۱۳۹۹

اسناد تجدید مزایده فروش دو قطعه زمین

دانلود

شهرداری هادی شهر به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مجوز شماره 41-483 مورخ 99/05/16 شورای اسلامی شهر در نظر دارد دو قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل را از طریق تجدید مزایده کتبی به فروش برساند.

۹
دی۱۳۹۸

اسناد مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری

دانلود

شهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1059 مورخ 98/10/09 شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :