logo

واحدهای اداری

شرح وظایف کارمندان شهرداری هادی شهر.

  واحدهای اداری

 • جانشین
 • آتش نشانی
 • کارپردازی
 • درآمد
 • امور اداری و کار گزینی
 • حراست
 • شهرسازی
 • فضای سبز
 • خدمات شهری
 • تاکسی رانی و ترافیک
 • دفتردار شهردار
 • روابط عمومی
 • نوسازی
 • عمرانی
 • مالی
هادی ملکیان

هادی ملکیان

شرح وظایف

 • جانشین